Sanktuarium Dzieciątka Jezus Króla Łaski w Beaune (Francja)

Koronka do Dzieciątka Jezus

Koronka do Dzieciątka Jezus jest rozważaniem tajemnicy Wcielenia i lat dziecięcych Syna Bożego. Powtarzając przy każdej tajemnicy : A Słowo Ciałem się stało i zamieszkało między nami 
(J 1, 14), jesteśmy zaproszeni do odkrycia na nowo naszej prawdziwej tożsamości, naszej wielkiej godności. Bóg, który stał się Dzieckiem przypomina nam, że jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. Uczy nas także jak w Nim i my mamy stawać się dziećmi, by wejść do Królestwa. Bóg, który przyjmuje na Siebie ludzkie ciało, objawia nam świętość każdego ludzkiego życia, od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Te zagadnienia są szczególnie aktualne w naszych czasach. Współczesny człowiek szukający prawdy i pragnący pełni życia, może w pełni zawierzyć się Słowu, które stało się Ciałem i zamieszkało między nami i w pełni doświadczyć uczestnictwa w Jego Boskim życiu. Bóg pragnie przelewać w nas Swoje życie, abyśmy mieli je w obfitości.


Koronka do Dzieciątka Jezus została ułożona pod natchnieniem Bożym w 1636 r. przez służebnicę Bożą Czcigodną siostrę Małgorzatę od Najświętszego Sakramentu (1619-1648), karmelitankę bosą z Beaune, we Francji. Na mocy breve Papieża Aleksandra VII w 1661 r. została ona związana ze specjalnymi łaskami. Przez tę modlitwę ku uczczeniu tajemnic dziecięctwa Syna Bożego spodobało się Bogu udzielać wielkich łask, tak jak wyproszenie odwrotu nieprzyjacielskich wojsk z Burgundii (1636 r.) i długotrwałego pokoju dla Francji, oraz potomka królewskiego – Ludwika XIV. Koronka ta jest odmawiana codziennie w dawnym klasztorze karmelitanek bosych w Beaune, gdzie czczona jest figura Dzieciątka Jezus, Króla Łaski i spoczywają doczesne szczątki Służebnicy Bożej siostry Małgorzaty.


Zachęca się do jej odmawiania szczególnie 25 każdego miesiąca i w czasie Wielkiej Nowenny na zakończenie miesiąca Dzieciątka Jezus od 25 stycznia do 2 lutego. Wzywamy Słowo, które Ciałem się stało i zamieszkało między nami ofiarując Mu każde poczęte życie i prosząc o jego ochronę aż do naturalnej śmierci. Modlimy się o poszanowanie godności każdego człowieka, stworzonego na obraz i podobieństwo Boże, a także o głębsze przeżywanie łaski chrztu świętego.
Przy kościele klasztornym 3 stycznia 2016 r. na mocy dekretu biskupa diecezji Dijon zostało erygowane Sanktuarium Dzieciątka Jezus, w którym posługują siostry karmelitanki Dzieciątka Jezus.

Przy Sanktuarium w Beaune istnieje Arcybractwo Dzieciątka Jezus założone przez Czcigodną Małgorzatę w 1636 r. do którego wpisują się wierni z całego świata. Pod datą 19 marca 1893 r. jest zapisana panna Catez – św. Elżbieta od Trójcy (n° 11679), a 25 marca 1897 r. brat Rafał 
od św. Józefa – św. Rafał Kalinowski ( n° 16184) wraz z braćmi czerneńskiej wspólnoty i siostry karmelitanki bose z ul. Łobzowskiej w Krakowie. Obecnie ta duchowa rodzina liczy ponad 50 000 członków.

Boskie Dzieciątko Jezus, uwielbiamy Twόj Krzyż i zdajemy się na Twoją świętą wolę.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Błogosławiona Trόjco, 
ofiarujemy Tobie uwielbienie płynące z Najświętszego Serca Dzieciątka Jezus.
A Słowo Ciałem się stało i zamieszkało między nami… Ojcze nasz …

Najświętsza Trόjco, 
ofiarujemy Ci Twoje niewysłowione dzieło 
dokonane w duszy Świętej Dziewicy w chwili Wcielenia.
A Słowo Ciałem się stało i zamieszkało między nami… Ojcze nasz …

Błogosławiona Trόjco, 
dziękujemy Ci za łaski, ktόrymi napełniony został święty Józef ze względu na Jezusa i Maryję.
A Słowo Ciałem się stało i zamieszkało między nami… Ojcze nasz …

DWANAŚCIE TAJEMNIC NAJŚWIĘTSZEGO DZIECIĘCTWA

1. WCIELENIE SYNA BOŻEGO
Najświętsze Dzieciątko Jezus, uwielbiamy chwilę, w której dokonało się Twoje Wcielenie. 
 
A Słowo Ciałem… Zdrowaṡ Maryjo…

2. PRZEBYWANIE W ŁONIE NAJŚWIĘTSZEJ MATKI
Chwalebne Dzieciątko, uwielbiamy Ciebie przebywającego dziewięć miesięcy w łonie Maryi.
 A Słowo Ciałem… Zdrowaṡ Maryjo…

3. NARODZENIE
Boskie Dzieciątko, uwielbiamy Ciebie, rodzącego się w ubogiej stajence. 

A Słowo Ciałem… Zdrowaṡ Maryjo…

4. PRZEBYWANIE W STAJENCE
 Najmilsze Dzieciątko, najcenniejszy skarbie nieba i ziemi, wraz z aniołami i pasterzami 
z Betlejem adorujemy Ciebie leżącego w żłóbku. 
A Słowo Ciałem… Zdrowaṡ Maryjo…

5. PRZYJĘCIE ZNAKU PRZYMIERZA
Boże Miłości, Ty jesteś samą świętością, uwielbiamy Cię przyjmującego znak przymierza 
w Twoim obrzezaniu. Uczyń nasze serca według Serca Twego.
A Słowo Ciałem… Zdrowaṡ Maryjo…

6. OBJAWIENIE
Najświętsze Dzieciątko Jezus, upadamy do Twych świętych stóp razem z trzema Mędrcami. Bądź na zawsze jedynym Krόlem naszych serc.
 A Słowo Ciałem… Zdrowaṡ Maryjo…

7. OFIAROWANIE W ŚWIĄTYNI
Chwalebne Dzieciątko, ofiaruj nas z Tobą Bogu, Twojemu Ojcu, abyśmy byli całkowicie oddani miłości. 

A Słowo Ciałem… Zdrowaṡ Maryjo…

8. UCIECZKA DO EGIPTU
Najświętsze Dzieciątko, Ty, Bóg mocny, musiałeś uchodzić przed królem Herodem, spraw, abyśmy unikali cienia grzechu bardziej niż śmierci.
A Słowo Ciałem… Zdrowaṡ Maryjo…

9. POWRÓT Z EGIPTU
Wszechmocne Dzieciątko, wyrwij nas z mocy ducha tego świata i spraw abyśmy coraz bardziej pragnęli nieba.
A Słowo Ciałem… Zdrowaṡ Maryjo…

10. UKRYTE ŻYCIE W NAZARECIE
Najmilsze Dzieciątko daj nam kochać życie ukryte i pokorne, i spraw abyśmy znajdowali nasze szczęście odkrywając miłość, którą darzy nas Święta Rodzina.

A Słowo Ciałem… Zdrowaṡ Maryjo…

11. PODRÓŻE Z NAJŚWIĘTSZĄ MATKĄ I ŚWIĘTYM JÓZEFEM
Boskie Dzieciątko Jezus, uświęcaj wszystkie nasze kroki. Niech one często prowadzą nas do naszych świątyń na modlitwę i adorację, ponieważ Ty jesteś jedynym skarbem Twoich wiernych, nasz Zbawicielu i nasz Boże.
 A Słowo Ciałem… Zdrowaṡ Maryjo…

12. POBYT W ŚWIĄTYNI WŚRÓD UCZONYCH W PIŚMIE
Cudowne Dzieciątko Jezus, w Tobie są zamknięte wszystkie skarby mądrości i wiedzy; przyjdź uczynić Twoje mieszkanie w naszych sercach na zawsze. Bądź naszym jedynym mistrzem, ucz nas, co jest Twoją wolą i udziel nam łaski wypełniania jej wiernie i z radością.
A Słowo Ciałem… Zdrowaṡ Maryjo…

 

 

MODLITWA DO DZIECIĄTKA JEZUS

Jezu Dzieciątko, przychodzę do Ciebie,
Jezu Dzieciątko, spójrz na mnie,
Jezu Dzieciątko, wysłuchaj mnie,
Jezu Dzieciątko, wierzę w Ciebie.

Uczyń moje serce cichym i pokornym, według Serca Twego,
Czystym i niewinnym, według Serca Twego,
Posłusznym i ufnym, według Serca Twego,
Wspaniałomyślnym i cierpliwym, według Serca Twego.
Oderwij mnie od wszystkiego, co mnie od Ciebie oddala
i przyciągnij mnie całkowicie do siebie.

Daj mi przeżywać z Tobą i dla Ciebie radości i próby tego życia,
aby żyć w Twej chwale z Tobą w niebie.
O Jezu, bądź Królem naszych serc i naszym Zbawicielem,
teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen

 

 

 

Modlitwa oddania się Dzieciątku Jezus

Boskie Dzieciątko Jezus,
Ty mi dajesz wszystko co masz i wszystko czym jesteś,
aby mnie zbawić i ubogacić Twą łaską.
Odpowiadając na Twoją nieskończoną miłość do mnie,
ofiaruję Ci i poświęcam wszystko czym jestem i co posiadam.
Oddaję się Tobie, poświęcam Ci wszystkie władze mojej duszy.
Oddaję Ci moją pamięć :
Spraw, niech mi przypomina nieustannie,
że dla mnie stałeś się małym Dzieckiem.
Oddaję Ci mój rozum:
oświecaj mnie Twoją Boską światłością;
Ty zechciałeś się uniżyć
i stałeś się dzieckiem, aby mnie zbawić,
daj mi nieustannie zwalczać odruchy pychy 
i ambicji, by Cię naśladować w Twym świętym dziecięctwie.
Oddaję Ci moją wolę:
bądź mistrzem wszystkich moich pragnień i uczuć.
Spraw, o Przenajświętsze Dziecię, bym nie chciał niczego innego,
jak tylko służyć Tobie i Ciebie kochać,
aby Cię naśladować praktykując pokorę, posłuszeństwo, łagodność, 
prostotę 
i niewinność.
Daj mi serce czyste, które patrzy tylko na Ciebie
i cieszy się z tego, że Jesteś.
O Jezu, Królu łaski, zdaję się na Ciebie.
Króluj w moim sercu teraz i na wieki.
Amen.

Modlitwa o beatyfikację Małgorzaty od Najświętszego Sakramentu

Boże, Nasz Ojcze, Ty dałeś Służebnicy Bożej, czcigodnej siostrze Małgorzacie od Najświętszego Sakramentu, karmelitance z Beaune, uwielbiać tajemnice świętego Dziecięctwa Twojego Syna; On ją ukształtował na swoje podobieństwo, by stała się « Jego małą oblubienicą w tajemnicy żłóbka ».
Dziękujemy Ci za jej życie całkowicie oddane Tobie i prosimy Cię o łaskę jej beatyfikacji.
Daj abyśmy jak ona pozwolili się prowadzić Duchowi Świętemu, odnów w nas łaskę naszego chrztu i pozwól nam wzrastać w cnotach dziecięctwa Twojego Syna, Słowa, które stało się Ciałem i zamieszkało między nami, aby uczynić z nas Twoje dzieci, żyjące Twoją miłością.
Udziel nam łaski …, o którą Cię prosimy przez wstawiennictwo czcigodnej Małgorzaty od Najświętszego Sakramentu.
Dzieciątko Jezus z Betlejem, kochamy Cię i uwielbiamy.
Czcigodna Małgorzato od Najświętszego Sakramentu, przyczyń się za nami.

Z pozwoleniem Arcybiskupa Roland Minnerath, Dijon, 15.12.2015 r.

Litania do Dzieciątka Jezus

odmawiana w Sanktuarium Dzieciątka Jezus w Beaune (Francja)

Dzieciątko Jezus, przedwieczne Słowo Ojca – zmiłuj się nad nami
Dzieciątko Jezus, Słowo, które stało się Ciałem –
Dzieciątko Jezus, Mądrości przedwieczna, zstępująca z Bożego tronu –
Dzieciątko Jezus, nasz Boże i nasz Bracie –
Dzieciątko Jezus, Synu Boga żywego i Dziewicy Maryi –
Dzieciątko Jezus, obrazie Ojca i chwało Twej Matki –

Dzieciątko Jezus, które płaczesz w żłóbku, a jednocześnie rządzisz wszechświatem –
Dzieciątko Jezus, mocne w Twej słabości i wielkie w Twej maleńkości –
Dzieciątko Jezus, skarbie łaski i źródło miłości –

Od naszej pychy – wybaw nas, Dzieciątko Jezus
Od naszej woli własnej –
Od wszelkiego zaniedbania –
Od wszystkiego, co może zranić miłość –
Od wszystkiego co może zasmucić Twoje Serce –
Przez Twoje uniżenie –
Przez Twoją niemoc –
Przez Twoje milczenie –
Przez Twoje łzy –
Przez Twoją miłość –
Przez pełnię łaski udzieloną Twojej Najświętszej Matce –

Abyś wszystkie nasze uczynki kierował ku Tobie – błagamy Cię, wysłuchaj nas
Abyśmy tylko w Tobie szukali naszej radości i naszej chwały –
Abyś znajdował w nas swoje upodobanie –
Aby w nas samych i we wszystkich duszach nastało Twoje królestwo –
Abyś zwyciężył nieprzyjaciół Twojej chwały i Twojej miłości –

Módlmy się :

Panie Jezu, który z miłości do nas uniżyłeś samego siebie poprzez Twoje narodzenie i lata dziecięce, przyjdź nas wybawić od niebezpieczeństw, na które narażają nas nasze ułomności i nasza niemoc. Bądź na zawsze naszym Królem, wzorem i mistrzem. Ukaż nam Twoje drogi, naucz nas Twoich ścieżek; udziel nam światła i wierności, których potrzebujemy, by wypełniać zawsze, tak jak Ty i wraz z Tobą to, co się podoba Twojemu Ojcu. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

X